Sikker bruk av spiker- og boltepistoler

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Boltepistoler uten trykkluft benytter kruttpatroner.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Ergonomi

Sørg for stødig, variert og god arbeidsstilling

Arbeidstilsynets temaveileder om ergonomi

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Belysning
 • Eventuelle luft/tilførselsslanger
 • Ryddet område
 • Tilstrekkelig plass
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega i arbeidsområdet
 • Skjulte kabler, rør eller lignende på stedet det skal spikers/boltes
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Løstsittende bekledning og smykker
 • Holde pistolmunning bort fra kroppen
 • Daglig kontroll av maskin/utstyr
 • Vibrasjoner
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når maskinen utleveres er den grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

 • Lekkasjer
 • Tilførselslanger
 • Smøring

Utvis forsiktighet ved fastkilt spiker. Koble alltid fra luften før fastsittende spiker/fremmedlegemer fjernes.

Generelle krav til spikerpistol er beskrevet i Forskrift om maskiner vedlegg I pkt. 2.2.2:

Bærbare maskiner for innskyting av festemateriell og andre maskiner med slagkraft skal konstrueres og bygges slik at:

– energien overføres til festemateriellet eller slagelementet via et mellomstykke som ikke forlater innretningen
– en aktiveringsinnretning hindrer slag hvis maskinen ikke er korrekt plassert med tilstrekkelig trykk mot underlaget
– ufrivillig utløsning hindres; om nødvendig skal det kreves en bestemt rekkefølge av handlinger mellom aktiveringsinnretningen og betjeningsinnretningen for å utløse et slag
– utilsiktet utløsning hindres under håndtering eller ved støt
– maskinen kan lades og tømmes lett og sikkert.
Når det er nødvendig, skal det være mulig å forsyne innretningen med splintvern. Egnet vern skal i så fall leveres av maskinens produsent.

Bruksanvisningen skal omfatte nødvendige opplysninger om:

– hvilket tilbehør og utskiftbart utstyr som kan brukes sammen med maskinen
– hvilket egnet festemateriell eller andre slagelementer som skal brukes sammen med maskinen
– når det er relevant, hvilke drivpatroner som skal brukes.

Gå til produktgruppe skru- og spikermaskiner

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.