Sikker bruk av byggvarmeutstyr

Det kreves at arbeidsgiver har gitt arbeidstaker dokumentert opplæring i bruk av utstyr som krever særlig forsiktighet. Samt utstyrsspesifikk opplæring.

For montering og flytting av gassanlegg (større enn enkel varmekanon) kreves sertifisering i henhold til Norsk gassnorm.

For privatkunder forventes det at bruker har nødvendig alder, evne og tilstrekkelig kompetanse til å betjene utstyret.

Naboen formidler og tilbyr kurs via Naboskolen.

Eksplosjonsfare ved varmeutstyr som benytter gass.

Eksos ved utstyr som bruker gass/diesel.

Unngå å berøre/flytte utstyr før det er avkjølt.

Varmeaggregater må kun benyttes i godt ventilerte rom hvor det ikke finnes brann- eller eksplosjonsfarlig støv, røyk, antennelige gasser eller væsker.

I henhold til risikovurdering og arbeidsplassens bestemmelser.

Se arbeidstilsynets temasider om personlig verneutstyr

Kontroller arbeidsplassen

Arbeidsplassen må risiko-vurderes for å sikre trygt arbeid.
Dette er typiske punkter for vurdering:

 • Strømtilførsel med jordfeilbryter
 • Brannsikkert underlag
 • Ryddet område, ingen brennbare materialer. Ovn må ikke tildekkes.
 • Tilstrekkelig plass (2 meter fra vegg for diesel/gass varmeaggregater)
 • Uvedkommende i arbeidsområdet
 • Informasjon til kollega i arbeidsområdet
 • Brannvarsling
 • Tilgang på slokkeutstyr
 • Ventilasjon/avsug. Evt. eksos ledes gjennom godkjent eksosrør (isolert ihht. PLB hvis det føres gjennom brennbar vegg)
 • Luftslanger for varmluft (må være form-fast)
 • Mottrykk ved oppvarming av tette rom
 • Sikre bruk av uvedkommende
 • Daglig kontroll av utstyr
 • etc.. (listen er ikke uttømmende)

Daglig kontroll

Når utstyret utleveres er det grundig kontrollert for feil og mangler. Bruker du maskinen over flere dager anbefaler vi en daglig kontroll før bruk.

Sjekkliste for daglig kontroll av gassanlegg.

Gå til produktgruppe Byggvarme.

Denne veiledningen er et supplement til brukerveiledningen og erstatter ikke denne.

Se aktuelt produkt for brukerveiledning.