Bærekraft

Bærekraft

Naboen skal bidra til en grønn og bærekraftig utvikling.

Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi derfor ha høyeste fokus på teknologiutvikling som tar vare på miljøet.

 • ISO 14001 – sertifisert
 • vi tilbyr stadig flere ”grønne maskiner” for å begrense/fjerne fossile oljer og brennstoff
 • mesteparten av vår maskinpark er elektrisk
 • Naboens bærekraftsmål er basert på seks av FNs bærekraftsmål:
  • 3 God helse og livskvalitet
  • 5 Likestilling mellom kjønnene
  • 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
  • 13 Stoppe klimaendringene
 • Naboens eget miljømerke monteres på maskiner og utstyr som kan benytte utslippsfri energi:
Naboens maskinpark skal bidra til en bærekraftig utvikling
Naboens bærekraftsmål rev02
Verdens første elektriske bomlifter hos naboen

Visjon for miljø

Lokal nærhet og engasjement for nærmiljøet  fra både eiere og medarbeidere, kombinert med beste kvalitet på maskiner og utstyr skal bidra til minimal forurensning og ingen skader på miljø.

Mål og forutsetninger

Følgende mål og forutsetninger skal danne basis og hovedfundament for vår visjon for miljø:

 • Naboen skal kontinuerlig jobbe for forbedring og forebygging av forurensning. Dette gjøres ved å analysere farene for forurensning og etablere barrierer mot disse.
 • Ledelsen skal bidra til økt miljøbevissthet blant våre medarbeidere og bidra til fokus på kontinuerlig forbedring gjennom opplæring i miljøstyring.
 • Våre maskiner skal i størst mulig grad benytte miljøvennlige oljer og drivstoff, dersom dette ikke forringer ytelse, kvalitet og levetid på maskinene. Dette skal gjøres gjennom produktopplæring.
 • Vi skal til enhver tid holde oss oppdatert på gjeldende regelverk og krav, følge disse og andre krav organisasjonen pålegger seg angående våre miljøaspekter, samt bidra til at disse forbedres.
 • I størst mulig grad forplikte våre leverandører og underleverandører til å forebygge utslipp og forurensning gjennom å velge miljøvennlige alternativer der dette er mulig. Dette gjøres gjennom forpliktelser i skriftlige avtaler.
 • Velge miljøvennlige alternativer der dette er mulig innenfor rimelige økonomiske rammer, og ikke går på bekostning av HMS og kvalitet.
 • Etablere og vedlikeholde miljøvennlige returordninger for avfall.
 • Etablere barrierer som forhindrer forurensning i forbindelse med renhold og vedlikehold av utleieobjekter

Politikk mot diskriminering

Naboens virke er, og skal være, i samsvar med grunnleggende krav til menneskerettigheter,

Arbeidstakerrettigheter og miljø, slik disse framkommer i Norsk lov om likestilling og forbud mot diskominering (Likestillings- og diskrimineringsloven);

 • forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn,
 • forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,
 • forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Og gjennom følgende konvensjoner:

 • FNs menneskerettighetserklæring
 • FNs barnekonvensjon art. 32
 • ILO konvensjon:
  • Forbud mot barnearbeid
   • Konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting
   • Konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid
  • Organisasjonsfrihet
   • Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten
   • Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger
  • Forbud mot diskriminering
   • Konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi
   • Konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke
  • Forbud mot tvangsarbeid
   • Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid
   • Konvensjon nr. 105 om avskaffelse av tvangsarbeid

Naboens ledelse og ansatte skal være disse krav bevisst og jobbe for oppfylling av disse krav.

Åpenhet om ansvarlig leverandøradferd

Åpenhetsloven gjelder fra 1.juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene.

Naboen skal ivareta hensynet til menneskerettigheter i hele vår virksomhet.

Etablering og vedlikehold av rammeverk

Dette omfatter blant annet styringsdokumenter, risikoanalyser, systemer for kartlegging og klassifisering av risiko og aktsomhetsvurderinger.

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

Med utgangspunkt i fem prioriterte FNs bærekraftsmål, som vi mener å kunne påvirke mest, skal vi gjennomføre risikoanalyser og aktsomhetsvurderinger av leverandører og interne forhold.

Ved vurdering av vesentlig risiko, legges parametere som størrelse på årlige leveranser, geografi, bransje og negative hendelser til grunn.

Aktsomhetsvurderingene vil bli utført med utgangspunkt i risikobasert prioritering. Det betyr at omfanget av kartlegging og oppfølging tilpasses leverandørens vurderte risiko. Tilsvarende analyse gjennomføres av interne forhold, hvor også arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikt er sentralt. Ved brudd vil tiltak for å eliminere eller redusere risiko bli iverksatt. Eventuelle forbedringsområder hvor vi har påvirkningskraft vil også bli fulgt opp, rapportering av status og utvikling på relevante områder.

 

Redegjørelse for bærekraft og aktsomhetsvurderinger

 

Lenke til Naboen bærekraftrapport 2022